Take a fresh look at your lifestyle.
Yearly Archives

2023

ทำให้การศึกษาออนไลน์น่าสนใจ

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนในระดับต่างๆ ทั่วโลกเป็นรูปเสี้ยม มีจำนวนมากในระดับประถมศึกษา แต่เมื่อก้าวหน้าไป จำนวนก็ลดลง เหลือเพียงไม่กี่คนในระดับอุดมศึกษา ในสหรัฐอเมริกา นักเรียนประมาณ 65 ล้านคนคาดว่าจะลงทะเบียนตั้งแต่ระดับ K ถึง K12…

เคล็ดลับในการวางแผนการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

การเริ่มต้นธุรกิจอาจเป็นการผจญภัยที่น่ากลัวมากหากไม่มีการวางแผนที่เหมาะสม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มต้นธุรกิจโดยไม่ได้วางแผนอย่างเพียงพอเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ไม่แปลกใจเลยว่า 1 ใน 5 ธุรกิจจะพังภายใน 5 ปี!…