Take a fresh look at your lifestyle.

ความสำคัญของการศึกษา

คำจำกัดความของการศึกษามีมากมาย แต่พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ การกระทำหรือกระบวนการส่งต่อหรือได้รับความรู้ทั่วไป สร้างความสามารถในการใช้เหตุผลและตัดสิน และโดยทั่วไปแล้วเป็นการฝึกตนเองหรือผู้อื่นทางจิตใจให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่

ประเทศด้อยพัฒนาหลายแห่งในปัจจุบันไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในสังคม ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนา ผมถามตัวเองว่าจะเกิดประโยชน์อะไรหากประเทศด้อยพัฒนาเหล่านี้ส่วนใหญ่มีบุคลากรในรัฐบาลที่มีการศึกษาดีและให้ความสนใจในภาคการศึกษาของประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อให้เยาวชนพัฒนาและปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ประเทศที่พวกเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำในวันพรุ่งนี้

เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษานำไปสู่ความสำเร็จ และฉันจะพูดถึงความสำคัญของการศึกษาและทำไมฉันถึงคิดว่าการศึกษาเป็นแกนหลักของใครก็ตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกในทางบวก เราไม่สามารถประเมินการศึกษาต่ำไปได้เลย เนื่องจากการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของทุกสังคม ความรู้ในการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ การดำเนินการตามการค้นพบเหล่านี้เพื่อความสำเร็จของสังคมใด ๆ สามารถทำได้ผ่านการศึกษา การเติบโตของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งในปัจจุบันเป็นผลมาจากคุณภาพการศึกษาที่มอบให้กับประชาชน คนที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาสังคมได้ด้วยการปฏิรูปที่จะก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาของสังคม

การศึกษาเปิดใจของคุณเพื่อทำความเข้าใจโลกรอบตัวคุณและการทำงานของสิ่งต่างๆ การเรียนรู้วัฒนธรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปได้ผ่านการศึกษา ขอบเขตอันไกลโพ้นของเรากว้างขึ้นผ่านการศึกษา ดังนั้น เราจึงไม่เพียงแต่จำกัดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วย

งานดีๆ ในปัจจุบันมอบให้กับคนที่มีการศึกษาดี นี่คือคำพูดของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวไว้ว่า “ในระบบเศรษฐกิจที่ความรู้เป็นสินค้าที่มีค่าที่สุดที่บุคคลและประเทศมีให้ งานที่ดีที่สุด จะไปสู่ผู้มีการศึกษาดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออินเดีย หรือจีนก็ตาม” ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในการได้งานที่ดีที่สุดในสังคมและดำรงตำแหน่งที่ดีที่สุดในบริษัทต่างๆ

การศึกษาช่วยให้คุณมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต คุณสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการศึกษา เพราะจะช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตและหาทางออกให้กับปัญหาที่คุณอาจเผชิญได้ คนที่มีการศึกษาสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางบวกได้ เนื่องจากพวกเขาจะได้รับประสบการณ์มากมายจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน

ความสำคัญของการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัดในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนเองและสังคม การศึกษาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความยากจน การกดขี่ และสงคราม เนื่องจากผู้นำมีความพร้อมทางความรู้ที่จะชี้นำประเทศให้เติบโต ในบางประเทศ เกิดปัญหาประชากรล้นโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่หลวงของมนุษยชาติ การมีประชากรมากเกินไปอาจเกิดจากการขาดการศึกษาที่เหมาะสมและดีกว่า จำเป็นต้องสอนเพศศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นผู้ใหญ่ในวันพรุ่งนี้

การเติบโตทางการเงินในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้จากการศึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการเงินและลงทุนเงินอย่างชาญฉลาดสามารถทำได้เมื่อคุณมีการศึกษาที่ดี เนื่องจากคุณมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองและลดความเสี่ยงในการล้มละลาย การศึกษาถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งให้ผู้คนทราบถึงสิทธิและบริการที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด การศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเยาวชนได้รับการอบรมสั่งสอนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำในสังคม และพวกเขาจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร

Comments are closed.